Vài chuyện gần đây (công việc mới trên facebook và tâm sự về tiếng việt)

Cũng lâu quá rồi không đăng gì cả, sợ rằng cái blog này sẽ bám màng nhện mất thôi. E hèm, hôm nay phải đi phủ cái nào. Mình có vài chuyện xảy ra gần đây muốn đem lên kể cho vui nè. Dòng đời đưa đẩy đến một điều bất ngờ Chuyện là hiện …